سفارش تبلیغ
صبا ویژن
منوی اصلی

لوگوی وبلاگ


نوای وبلاگ


« آینه ی آینده »
89/12/5 - 11:49 ص

سوالات مسابقه :

1.به نظرشماباتبلیغات فرهنگی وتحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران چگونه می توان به آینده ای روشن دست یافت؟

2.برای رسیدن به موفقیت های علمی بیشترورشد دانش درایران چه موانعی وجوددارد؟

3.دانش آموز ودانشجوی امروز چگونه اهداف عالی انقلاب رابه آیندگان بفهماند؟ 

به 3پاسخ برترجوایز نفیسی اهداخواهدشد.

 

ای فدایت جان وتن من...ای ایران.

به کجاخواهی رسیدتوبااین همه عظمت؟بااین همه غنچه های احساس وغیرت دردل های دریایی فرزندانت!دست همت مردمانی که برای حفاظت ازحریم مقدس سرزمینشان پرپرشدند،سرانجام تورابه کدامین قله های افتخارخواهدرسانید؟توحتی فضاراهم به تسخیرخوددرآورده ای!دانشمندان خستگی ناپذیرت که سفیرامیدرابه دل کهکشان سپردندو دوباره بانوید وظفرنام زیبایت رابرسرهمه ی زبان هامی نشانند ودوباره ودوباره....

تومی رسی به همان جایی که باید!همان جایی که سزاوارعظمتت است.به بلندترین قله های افتخاروغرور.می رسدآن روزی که مشت آماده ات رابردهان استکباربکوبی تا برای همیشه فکرتجاوزبه خاک مقدست راازذهن بیرون کندونامت رابااحترامی که شایسته ات است بگوید.تومی رسی به جایی که هیچ نیازی به کالاهای زرق وبرق دارهمسایه هانداشته باشی...تاآنجاکه چشم همه ی همسایه هایت به دست توباشدبرای یاری.

ایرانم!من نمی دانم که آیاروزهایی که دانشمندانت به بهترین تجهیزات پزشکی دنیادست پیدامی کنندومردمانت باغرورگویندکه چون درتوزاده شده اندبه آن دست یافته اندرامی بینم یانه،ولی یقین دارم که تو روزی آن راخواهی دید.آن روز،روزی ست که دیگرحتی غرب هم عاجزاست ومداوای مردمانش راازدستان توانمندپزشکان تومی خواهد.چیزناممکنی نیست برای تووقتی تاته دل (اورانیم)هم نفوذکردی!وبازافتخاردست یافتنت به انرژی هسته ای خاری شددرچشم آن هایی که نمی توانندسرافرازی ات راببینند.

 

ایران عزیز.شک نداشته باش که حتی بی خردی بعضی ازان فرزندهای خودفروخته ات هم نمی تواندتاخیری درآنچه که توبه ان خواهی رسیدداشته باشد.همچون نوح که فرزندکافرشده اش رارها کردوکشتی ایمان خودرا به ساحل نجات رسانید،تورهاخواهی شدازشراین لکه ی ننگ.ولی توآن هاراببخش!شایدزیادهم تقصیرخودشان نباشد!زرق وبرق های شاهان بی کفایت غرب راکه دیدند،ایمانشان که ضعیف شد،دل هایشان که ازرسوب ناشکری وغفلت ازخداسنگین شد،چشم هایشان رفت به سوی برق کفرکه برایشان چشمک می زد.ولی ان روزی که لوح کسب رتبه ی اول جهان درپیشرفت ودستیابی به آنچه که دنیابدان نیازداشت راتقدیمت کردند دیگرآن زرق وبرق های رنگ روغنی چه جلایی دارد که فرزندانت راه ناسپاسی رادرپیش بگیرند؟ماایستادگی دربرابر هرانکه بخواهدبه ریشه ی ماآسیبی برساندراازنیاکانمان یادگرفته ایم.دیروز دست شاهان راکوتاه کردیم،امروزچندفرزندجامانده ازغافله ی حق راتادیب می کنیموفردادیگربه کسی اجازه ز آوردن نامت راجزبه احترام نمی دهیم.

چقدرآینده ات آباد است.همان طورکه امروزت آبادتراز دیروز است.چه اراده ای دارندفرزندان باایمانت.چه آینده ی روشنی داری!چقدرآینده ات زیباست.باورکن بلندپروازی وخیال بافی نیست.یقین دارم که به آنجا می رسی.امروزت راببین که چقدرفاصله گرفته ازدیروزت،فردایت چندین برابرآبادتر...چرابه آنجانرسی وقتی مردمانت حتی ازجان خویش هم برای خوشبختی ات دریغ نمی کنند؟باورکن من درآینه ی آینده همه ی این هارادیده ام.

وطنم!دوستت دارم.چراکه آرامشی که درخاک توست درهیچ جای این پهنه ی هستی دست یافتنی نیست.آینده ات هم همین طورآرام خواهدبود؟معلوم است که ازاین هم آرام تروصبورترمی شوی. تومصداق همان گرگ باران دیده ای!سال های سال گذشت تاایرانی های غیورخاکشان راازحضوربیگانگان پاک کنند.اکنون باهمه تجربیات چندین قرن تو،همچون دماوند ازمرزهایت محافظت می کنند.

بیم چه داری سرزمین سرافرازم؟بیم چه داری وقتی ناخدای قادری همچون ((سیدعلی خامنه ای ))داری؟(سیدعلی)تنهایت نخواهدگذاشت،به پشتوانه ی اقتدار وهمت وایمان رهبری چون اوست که مطممئنم روزی به این هاخواهی رسید.توگل هایی داری که حتی اگربه آسمان هم برسندیادشان می ماندکه ریشه هایشان درکدامین گلدان بارورشده.یادشان می ماندکه درتوزاده شده اند،درتوای ایران...
  •        کلمات کلیدی :
  •         نوشته شده توسط :محدثه صفا/حبیبه یعقوبی ... ایرانی ...