سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
منوی اصلی

لوگوی وبلاگ


نوای وبلاگ


« ایران،آینده ای روشن »
89/12/5 - 10:35 ص

 

چه پرغروراست که ایران،مهددلیران،زادگاه علم وفناوری است.چه پرغروراست که سرزمین پارس الگویی ست برای خاستاران اسلام.ایران امروزبه جهان نشان می دهدکه دراینده ای نه چندان دوریکی ازابرقدرت های نظامی،اقتصادی،فناوری وعلم خواهدشد.در آینده ای نزدیک ریشه های درخت انقلاب اسلامی که به دست بزرگ مردتاریخ-امام خمینی (ره)-پایه گذاری شد،سرتاسرجهان رافراخواهرگرفت،وکودکان غربی وشرقی هم اکنون آثاروعظمت اسلام وایران رادریافته اند وازاین رودرتلاش اندکه باموج تبلیغات علیه اسلام وایران،اسلام رادینی دارای نقص وایران وایرانی راطالب جنگ ونفاق جلوه دهند.

ماخواهان پیشرفت های عظیم علمی وفرهنگی کشورهستیم.ازاین روتلاش خودرابرای ساختن ایرانی زیباترخواهیم کرد!پیشرفت های عظیم درزمینه های علمی وفناوری ازآینده ای روشن خبرمی دهد.آینده ای روشن که بشریت انتظار مشاهده آن راندارد ودشمنان چشم دیدن ودرک ان رانخواندداشت!ومابرای ساختن ایران آینده آماده ایم.آماده ایم تا باتلاش های خودایرانی پیشرفته وزیبا رابه جهانیان نشان داده وآن رابه آیندگان هدیه دهیم...به امیدآن روز.

 

                                                                                   
  •        کلمات کلیدی :
  •         نوشته شده توسط :محدثه صفا/حبیبه یعقوبی ... ایرانی ...